BẢN NỀ CÁNH CỬA TRƯỚC PHẢI TRÊN TOYOTA VIOS 687300D040